SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija

Uvjeti:

 • doktorat iz polja pedagogije
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima iz kolegija Pedagogija, Didaktika, Primjena statistike u istraživanju obrazovanja, Stručno-pedagoška praksa, Napredni modeli nastave, Upravljanje razredom, Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, Nasilje među djecom, Pedagogija adolescencije
 • poželjno područje istraživanja: pedagogija i didaktika

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kalinića, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme od četiri godine

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij informatike/računarstva/matematike-računarstva/elektrotehnike i informacijske tehnologije
– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:
– napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn, tensorflow i keras – ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab
– praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na određeno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust)

Uvjeti:

– završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u znanstveno istraživačkom radu i studiranju
 • preporuka o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu; sudjelovanje na znanstvenim radionicama, skupovima, simpozijima i konferencijama
 • poželjno poznavanje spektroskopskih i difraktografskih metoda analize

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja kemije na preddiplomskim i diplomskim studijima
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja kemije na preddiplomskim i diplomskim studijima

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), a pristupnici pod točkama 3. do 5. uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 1. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkama 2. do 5. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvua strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina), te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija. Pristupnici pod točkama 3. do 5. prilažu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua. Svi podaci o testiranju objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu https://www.pmfst.unist.hr/, najmanje pet dana prije održavanja.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search

Skip to content