SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima
 • poželjno područje istraživanja: matematička fizika i algebra

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kalinića, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / matematike-računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom,
diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:

– napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn,
tensorflow i keras – ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab
– praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i
istraživačkom radu

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2019-04-1737 Proširenje osjetilnosti senzora u laboratoriju za obradbu i analizu podataka iz okoline (SSA@EDAL), na određeno vrijeme od četiri godine temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / matematike-računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije/fizike-računarska fizika

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:

– napredan rad u Pythonu, u prvom redu poznavanje biblioteka sklearn, tensorflow i keras – ili iskustvo s programskim jezicima C i Matlab
– praktična iskustva s računalnom inteligencijom i obradbom podataka
– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– završen diplomski studij matematičkog usmjerenja

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / matematike-računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije .

– odlično poznavanje osnova programiranja, objektno orjentiranog programiranja, strukture podataka i algoritama, baze podataka, mrežnih aplikacija

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu
 • poznavanje umjetne inteligencije/strojnog učenja
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika, za rad na projektu N00014-20-1-2066 „Enhancing Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (EAC&NL Tutor)“-Grant Award No. N00014-20-1-2066 izdanog od strane Office of Naval Research, Arlington, SAD, na određeno vrijeme do završetka projekta u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij informatike / računarstva / matematike-računarstva / elektrotehnike i informacijske tehnologije .

– znanje engleskog jezika

Dodatni kriteriji:

 • napredno poznavanje rada na računalu
 • napredno poznavanje programskog jezika Python
 • iskustvo u radu s bazama podataka
 • praktična iskustva s programskim alatima za obradu prirodnog jezika
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 1. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkama od 2. do 6. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od objave natječaja osim za točku 6. za koju se prijave dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content