In Aktivan natječaj, Novosti

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 33

N A T J E Č A J

 

za upis studenata u I. godinu doktorskog studija „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ u akademskoj godini 2024./2025. za usmjerenja Biologija, Kemija, Fizika, Informatika, Matematika i Tehnika za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti

 

1.         UVJETI ZA UPIS

Na Natječaj se mogu prijaviti pristupnici koji pripadaju jednoj od sljedećih skupina:

Skupina I., pristupnici koji su završili:

 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij nastavničkog smjera odgovarajuće struke,
 • sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij inženjerskog ili istraživačkog smjera (dipl. ing. struke nakon četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili integrirani studij 0+5), uz stečene pedagoške kompetencije od 60 ECTS bodova.

Minimalna prosječna ocjena pristupnika tijekom prethodno završenih studija mora biti 4,0. Iznimno, Povjerenstvo doktorskog studija može odobriti upis i kandidatima s manjom prosječnom ocjenom.

Skupina II., pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti završetkom Poslijediplomskog studija didaktike prirodnih znanosti, za koje se ne traži prosjek ocjena.

Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje znanstvene literature (razina B2).

Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga, konačnu odluku o upisu pristupnika donosi Povjerenstvo doktorskog studija.

2.         BROJ PRISTUPNIKA, ŠKOLARINA I TRAJANJE STUDIJA

Upisna kvota je 20 studenata.

Školarina i upisnina uplaćuju se jednokratno.  Na IBAN Fakulteta: HR6124070001100580549, poziv na broj  00 65264100-20010  uplaćuje se školarina za prvu godinu studija u  iznosu od 1990,84 EUR-a a upisnina u iznosu od 53,09 EUR-a uplaćuje se na IBAN Fakulteta: HR6124070001100580549, poziv na broj  00 6526401-20010. Dokaz o uplati dostavlja se prilikom upisa.

Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

 

Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Ovjerenu presliku diplome dodiplomskog odnosno diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 2. Prijepis ocjena dodiplomskog odnosno preddiplomskog i diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s prosjekom ocjena,
 3. Uvjerenje/Potvrdu o stečenoj pedagoškoj kompetenciji od 60 ECTS bodova
 4. Ovjerenu presliku diplome o stečenom stupnju magistra znanosti
 5. Prijepis ocjena magistarskog znanstvenog studija s prosjekom ocjena
 6. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 7. Životopis s popisom objavljenih znanstvenih ili stručnih radova
 8. Rodni list
 9. Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane
 10. Preporuku/e profesora i/ili potencijalnog mentora

*s pristupnicima koji nemaju odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, obavit će se razgovor na engleskom jeziku

Obrazac za prijavu (PMFSTDRS 1) nalazi se na službenim mrežnim stranicama Fakulteta: //www.pmfst.unist.hr/istrazivanje-u-edukaciji/dokumenti/

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom do 31. kolovoza 2024. godine na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split, uz naznaku Natječaj za doktorski studij – „Istraživanje u  edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta www.pmfst.unist.hr objavljene su i nalazi se sve informacije o uvjetima natječaja i dokumentaciji koja se prilaže, zajedno s obrascem za prijavu (PMFSTDRS_1).

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content