SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – trajno zvanje, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije

 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja biologije

 • poželjno područje istraživanja: dinamika populacija riba
 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike

 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima iz područja matematike

 • poželjno područje istraživanja: teorija brojeva
 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice (zamjena)

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima iz područja fizike

 • poželjno područje istraživanja: fizika kondenzirane tvari, biofizika
 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje biologija pod mentorstvom prof.dr.sc. Jasne Puizina za rad na projektu „Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploida na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu, temeljem natječaja Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Obvezni uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij Biologije i kemije ili Molekularne biologije

 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

 • poželjno iskustvo rada u molekularno-biološkom laboratoriju

 • prednost će imati pristupnici s iskustvom u radu u jednom ili više programskih jezika (R, C, C++, Python ili Matlab)

 • sposobnost integracije u multidisciplinarni istraživački tim

 • izvrsno poznavanje engleskog jezika

 1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kemije

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje rada na računalu

 1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenaznočne zaposlenice (zamjena)

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kemije

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje rada na računalu

Pristupnici pod točkama 1.-4. koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta i kriterija navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1. i 2. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 1. i 2. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkom 3. i 4. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu (samo pristupnici pod točkom 4), dokaz o državljanstvu a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina) te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i kriterija.

Pristupnici pod točkom 5. i 6. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu te elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave za točke 1., 2. 3. i 4. dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja, a prijave za točke 5. i 6. dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search