Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2022./2023. od 15. veljače 2023., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za ak. god. 2023./2024.
Sukladno kriterijima Natječaja i Dodatnim kriterijima sastavnice kao vezanog dokumenta Natječaja, za odlazak na mobilnost rangira se jedan kandidat, a sukladno listi u privitku koja je sastavni dio ove Odluke.

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Gordan Radobolja, doc. dr. sc. Ivana Mitar, doc. dr. sc. Toni Šćulac na svojoj sjednici održanoj dana 5. travnja 2023. utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata. Također je utvrđeno da jedna prijava udovoljava uvjetima sastavnice.
Odluku o odabiru kandidata sa svih sastavnica objavit će Sveučilište u Splitu na svojoj mrežnoj stranici najkasnije do 2. svibnja 2023.
Konačan broj odabranih studenata kao i trajanje svake mobilnosti za akademsku godinu 2023./2024. odredit će se u okviru raspoloživih sredstava dodijeljenih Sveučilištu u Splitu od strane Agencije za mobilnost i programe EU donošenjem konačne liste odabranih studenata.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Privitak:
1. Rang lista kandidata – Mobilnost u svrhu studija

RB Broj bodova Ime i prezime Semestar Sveučilište Broj mjeseci Područje Svrha boravka
1. 26,811 Vana Pezelj zimski Lund University 6 Fizika studisjki boravak

Start typing and press Enter to search

Skip to content