SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – prvi izbor, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja fizike
 • poželjno područje istraživanja: fizika kondenzirane tvari, edukacijska fizika

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij matematike

-poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima matematike

Dodatni kriteriji:

-sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi iz navedenih područja

-sudjelovanje u programima popularizacije znanosti

 

 1. za izbor jednog doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Dinamika u sustavima u kojima postoji mikro-segregacija“

Obvezni uvjeti:

 • završen odgovarajući diplomski ili integrirani sveučilišni studij
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika

 

 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim studijima
 • poželjno područje istraživanja: fizika okoliša, geofizika

 

 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij nutricionizma

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), a pristupnici pod točkom 2. uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkom 1. i 2. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), dokaz o navedenim poželjnim iskustvima u radu, dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkom 3., 4. i 5. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i navedenih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split, Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search