SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja računarstva ili elektrotehnike
 • istraživač R3 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima informatike
 • poželjno područje istraživanja: umjetna inteligencija, računalni vid i digitalna obradba slike

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja računarstva
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima informatike iz područja interakcije čovjeka i računala, programiranja, arhitekture računala, operacijskih sustava
 • poželjno područje istraživanja: interakcija čovjeka i računala, inteligentna i prilagodljiva korisnička sučelja, sustavi e-učenja, individualne razlike u računalnom potpomognutom učenju
 • poželjno iskustvo u radu na međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim projektima

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja računarstva
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima iz područja umjetne inteligencije, arhitekture računala, operacijskih sustava i programiranja mobilnih aplikacija
 • poželjno područje istraživanja: umjetna inteligencija s primjenom na istraživanje u edukaciji, umjetne neuronske mreže za predstavljanje i prijenos znanja, inteligentni agenti, višeagentski sustavi

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima biologije iz područja histologije
 • poželjno područje istraživanja: iskustvo rada na transmisijskom elektronskom mikroskopu i u pripremi uzoraka za transmisijsku elektronsku mikroskopiju, te iskustvo rada u području imunohistokemije i imunofluorescencije

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja matematike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima iz područja matematike
 • poželjno područje istraživanja: teorija vjerojatnosti i statistika

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content