SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – trajno zvanje, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja biologije
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim sveučilišnim studijima iz područja biologije
 • poželjno područje istraživanja: biljna genetika i molekularna biologija, evolucija i molekularna filogenija

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

–  doktorat iz polja matematike

–  istraživač R4 razine sa stupnjem karijere više od 10 godina iskustva u istraživanju

– poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i    poslijediplomskim studijima iz područja matematike

–  poželjno područje istraživanja: diskretna matematika

 

 

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • doktorat iz polja geofizike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima iz područja geofizike ili fizike
 • poželjno područje istraživanja: oceanografija

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme (zamjena za neplaćeni dopust)

Uvjeti:

– završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja kemije na preddiplomskim i diplomskim studijima

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu uz pisanu preporuku
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • poželjno područje istraživanja: matematičko računarstvo

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točk1m1 1. do 3. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06, 127/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), a pristupnici pod točkom 4. uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12) te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Pristupnici pod točkama 1. do 4. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkom 5. i 6. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i navedenih kriterija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Start typing and press Enter to search