SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET
raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme od godinu dana na 10% od punog radnog vremena

Uvjeti:

 • doktorat iz polja fizike
 • istraživač R4 razine sa stupnjem karijere s više od 10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima
 • poželjno područje istraživanja: fizika kondenzirane tvari

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– doktorat iz polja fizike

Dodatni kriteriji:

 • znanstveni radovi, sudjelovanja na znanstveno-istraživačkim projektima i konferencijama
 • stručno usavršavanje u inozemstvu
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.
 • poželjno područje istraživanja: eksperimentalna fizika
 1. za izbor jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij matematike

Dodatni kriteriji:

 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu
 • metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto, položaj II vrste – voditelj pododsjeka (referent u studentskoj službi), na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: stručni prvostupnik javne uprave, upravni pravnik, jedna godina radnog iskustva u struci, znanje rada na računalu.

Obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17).

Pristupnici pod točkom 1. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Pristupnici pod točkama 2. i 3. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i navedenih kriterija.

Pristupnici pod točkom 4. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu te elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua.
Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.
Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.
Prijave se dostavljaju  u roku od 30 dana od posljednje objave natječaja osim za točku 4. za koju se prijave dostavljaju u roku od 8 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Start typing and press Enter to search