In Novosti
Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2020. od 18. siječnja 2021., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću  

ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu ospospobljavanja  u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2020. godini

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – osposobljavanje

 

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 2. studenog 2022., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu u studenom 2022. godine zaprimilo dvije prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA
Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

–              Lista – osposobljavanje

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova 

 

Akademska/
profesionalna postignuća
Motivacija Diseminacija Total
1. Hrvoje Kalinić 14 University of Exeter 29 30 0 59
2. Leon Ćatipović 14 University of Exeter 45 13 0 58

Start typing and press Enter to search

Skip to content