Na temelju Natječaja za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost (KA107)  –  omotnica IPA – Mostar, od 16. rujna 2021., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – podučavanje

Obrazloženje
Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 12. listopada 2021., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

–              Lista – podučavanje

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/

profesionalna postignuća

Motivacija Diseminacija Total
 1. Roko Vladušić 5 University of Mostar, Faculty of Science and Education 38  30 10 78

Start typing and press Enter to search

Skip to content