1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – podučavanje koje su prilog i sastavni dio ove Odluke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Gordan Radobolja, doc. dr. sc. Ivana Mitar i doc. dr. sc. Toni Šćulac, na svojoj sjednici održanoj dana 16. 11.2023. godine utvrdilo je da je primilo 2 prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Prema kriterijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Listi – podučavanje, koje su prilozi i sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Privitak:

Lista – podučavanje

 

Br. Ime kandidata Prihvatna institucija Broj dana mobilnosti Akademska
/profesionalna postignuća
Motivacija Diseminacija Ukupno
1.  Viljemka Bučević- Popović Université de Bretagne Occidentale Faculté des Lettres et Sciences, France 5 4 5 4 13
2.  Leon Ćatipović Faculty of Science, Malta 17 3 3 3 9

Start typing and press Enter to search

Skip to content