Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2019. ,Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU
o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – osposobljavanje

Obrazloženje
Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 5. ožujka 2020., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu u veljači zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

–              Lista – osposobljavanje

Rang lista osposobljavanje:

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/profesionalna postignuća Motivacija Diseminacija Total
 1. Vladimir Pleština 5 Nowegian University of Science and Technology  42  30  10 82

Start typing and press Enter to search

Skip to content