Na temelju Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2021., od 10. svibnja 2022., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću 

 

ODLUKU 

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2021. godini 

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listama: Listi osposobljavanje 

Obrazloženje 

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 2. veljače 2023., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koji udovoljavaja uvjetima Natječaja. 

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke. 

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci. 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.  

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA 

 Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović 

Privitak:  

Lista – osposobljavanje 

 

Obrazac rang liste osposobljavanje: 

Br.  Ime kandidata  Broj dana  Prihvatna ustanova  

 

Akademska/ 

profesionalna postignuća 

Motivacija 

 

Diseminacija  Total 
 1.  Saša Krešić-Jurić   5   Department of mathematics, Faculty of Science, University of Cadiz   37   30   0  67 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content