Na temelju Erasmus+ Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ u Natječajnoj godini 2021., koji je raspisan i objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu 10. svibnja godine 2022. (u daljnjem tekstu: Natječaj), Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

O D L U K U

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja

u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2021. – mjesec travanj 2023.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi: Lista – osposobljavanje, koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Gordan Radobolja, doc. dr. sc. Ivana Mitar, doc. dr. sc. Toni Šćulac na svojoj sjednici održanoj dana 8. svibnja 2023. godine utvrdilo je da je Prirodoslovno matematički fakultet zaprimio 2 prijave za mobilnost kandidata. Prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima Prirodoslovno matematičkog fakulteta utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati, sukladno listi: Lista – osposobljavanje, koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor čelniku sastavnice u roku od 8 dana od dana objave ove Odluke na mrežnoj stranici sastavnice.

 

POVJERENSTVO:

doc. dr. sc. Gordan Radobolja             doc. dr. sc. Ivana Mitar                          doc. dr. sc. Toni Šćulac

predsjednik Povjerenstva                     članica Povjerenstva                              član Povjerenstva

 

Privitak:

 

Lista – osposobljavanje

Br. Ime kandidata Prihvatna institucija Broj dana mobilnosti Semestar Svrha boravka Broj bodova
1. Mile Dželalija  Kiel University 3 Ljetni  Osposobljavanje 27.00
2. Ivana Ljubić University of Vienna 2 Ljetni Osposobljavanje 16.66

Start typing and press Enter to search

Skip to content