Na temelju Natječaja za mobilnost osoblja u natječajnoj godini 2019. okviru programa Erasmus+ od 16. rujna 2019. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa
 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – podučavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 3. studenog 2021., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

–              Lista – podučavanje

 

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/

profesionalna postignuća

Motivacija Diseminacija Total
 1. Saša Krešić Jurić 5 University of Cadiz, Department of Mathematics 42  30 0 72

Start typing and press Enter to search

Skip to content