In Novosti
Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2022./2023. od 15. veljače 2022., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću
ODLUKU
o rang listi kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa
 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – studentska mobilnost

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2022., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio četiri prijave za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA
Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

–              Lista – studentska mobilnost

 

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1. 25,589 Martina Bašić S Universidade de Lisboa, Faculty of Science 4 0533 Physics Nastava
2. 24,582 Lucija Buljac S Universidade de Lisboa, Faculty of Science 4 0533 Physics Nastava
3. 22,527 Viktorija Granić W University of Belgrade 5 0511 Biology Pisanje rada
4. 22,500 Lina Musić W+S Charles University in Prague 10 421 Biochemistry Nastava

Start typing and press Enter to search

Skip to content