SVEUČILIŠTE U SPLITU

Prirodoslovno-matematički fakultet

Split, 4. listopada 2022.

Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. od 20. srpnja 2022., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKA

o rang listi kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – studentska mobilnost

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 4. listopada 2022., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

 

Privitak:

–             Lista – studentska mobilnost

 

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1. 23,067 Ivan Dodig S Universidade de Lisboa, Faculty of Science 4 0533 Physics, Astrophysics Pisanje rada

Start typing and press Enter to search

Skip to content