Na temelju Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u svhu studijskog boravka između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA-BiH, Mostar od 15. veljače 2021., Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – studentska mobilnost

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 21. travnja 2021., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

 

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

 

Privitak:

–              Lista – studentska mobilnost

 

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 27,606 Anđela Alerić W Sveučilište u Mostaru 5 05 Natural sciences Slušanje nastave

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content