1.  Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost

Obrazloženje

 

Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste, izv. prof. dr. sc. Jurica Perić, na svojoj sjednici dana 17. lipnja 2020. utvrdilo je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio sedam prijava za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem, napravljena je rang-lista za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović,

Privitak:

–           Lista – studentska mobilnost

R. BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 31,63 Paula Čaleta S Universite Claude Bernard LYON01 5  

0541 Mathematics

Pisanje rada
2 24,99 Roko Topić S University of Kiel S D KIEL01 All fields Nastava/Pisanje rada
3 24,82 Nikša Lovrić S Universidade de Lisboa, Faculty of Science, Portugal 5 0533 Physics
Astrophysics 
Nastava/Pisanje rada
4 24,29 Luka Denk S University of Bremen, Institute of Enviromental Physics 5 0521 Enviromental Sciences Pisanje rada
5 23,26 Katarina Katušić S University of Bremen, Institute of Enviromental Physics, Germany S 0521 Enviromental Sciences Pisanje rada
6 22,04 Karlo Tomas S Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece 6 06 Information and Communication technologies Nastava
LISTA ČEKANJA:
7 21,68 Mia Pupić Vurilj S University of Bremen, Institute of Enviromental Physics, Germany 5  

0521 Environmental Sciences

Slušanje nastave

Start typing and press Enter to search

Skip to content