SVEUČILIŠTE U SPLITU

Prirodoslovno-matematički fakultet

KLASA: 605-01/22-01/0001

UR.BROJ: 2181-204-01-04-22-0003

Split, 4. kolovoza 2022.

 

Na temelju Natječaja za mobilnost osoblja u natječajnoj godini 2021. okviru programa Erasmus+ od 21. svibnja 2022. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj 2021. godini

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno Listi – osposobljavanje

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Renata Odžak, izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste i izv. prof. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2022., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio četiri prijave za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangiraju se kandidati sukladno listi koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA

 

Izv. prof. dr. sc. Renata Odžak

 

Privitak:

–              Lista – osposobljavanje

 

Br. Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska/profesionalna postignuća Motivacija Diseminacija Total
1. Nikola Marangunić 3 + 2 University of Cadiz, Faculty of Science 42 30 0 72
 2. Nikola Koceić Bilan 3 + 2 University of Cadiz, Faculty of Science 37 30 0 67
3. Vladimir Pleština 3 + 2 University of Cadiz, Faculty of Science 37 30 0 67
4. Viljemka Bučević Popović 3 + 2 University of Cadiz, Faculty of Science 37 30 0 67

Start typing and press Enter to search

Skip to content