Sveučilište u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Klasa: 605-01/16-01/0001

Ur. broj: 2181-204-01-04-18-0018

Split, 01.10.2018.

 

Na temelju Erasmus+ Natječaja, Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

ODLUKU

o rang-listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu studija u ljetnom semestru u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2018./2019.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost

Obrazloženje

 Povjerenstvo Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa je utvrdilo da je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem napravljena je rang-lista za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

Povjerenstvo za odabir kandidata

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović,

prodekanica za znanost PMF-a

Privitak:

–           Lista – studentska mobilnost

 

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 20.51 Dora Parmać S  

TU Vienna

3 0610 Information and Communication                                                                                 Technology Pisanje rada

Start typing and press Enter to search

Skip to content