Ana MaravićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 281 , Lokacija: soba B2-56, Ruđera Boškovića 33, Split
  E-mail: ana.maravic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti, Znanstveno polje: biologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Karakterizacija bakterijskih mehanizama rezistencije na antibiotike;
  • Epidemiologija gena rezistencije među humanim patogenima u morskom okolišu;
  • Istraživanje antimikrobnog djelovanja biološki aktivnih spojeva iz biljaka
  • Biološka aktivnost antimikrobnih peptida

  Članstva

  • Hrvatsko mikrobiološko društvo
  • Hrvatsko biološko društvo
  • Hrvatsko društvo za zaštitu voda

  Priznanja i nagrade

  • 2020: Nagrada za znanstveno-istraživački rad (prirodne znanosti, polje biologije) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu
  • 2019: Nagrada za znanstveno-istraživački rad (prirodne znanosti, polje biologije) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu
  • 2018: Voditelj programa “Bakterijske kontaminacije u pogonima za proizvodnju hrane”, Ljetna škola Sveučilišta u Splitu, PMF Split
  • 2018: Coburg University of Applied Sciences and Arts, Njemačka (Erasmus+  stipendija)
  • 2017: Voditelj programa “Bakterijske kontaminacije u pogonima za proizvodnju hrane”, Ljetna škola Sveučilišta u Splitu, PMF Split
  • 2015:  Godišnja nagrada Najbolji mladi znanstvenik za 2014. godinu, Hrvatsko mikrobiološko društvo
  • 2005: Nagrada dekana Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu
  • 2000-2004: Studentska stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

  Obrazovanje

  • 2007.- 2013. Doktorski studij “biologija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Doktor prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija
  • 2005. Dodiplomski studij “biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2019. – danas: izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2014. – 2019.: docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2013. – 2014.: viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2013.: asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :   288614
  ReasercherID :   D-4953-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 01/2020 – 12/2024 : “Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu (ARGAS) “, HrZZ , voditelj
  • 01/2020- 12/2023 :  “Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj – naglasak na β-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze (WasteCare)” ,  HrZZ, suradnica
  • 2020- 2021: “Atmosferskim plazmenim mlazom potpomognuto mikrostrukturiranje i impregnacija nanočestica u celulozu za buduće primjene“, hrvatsko-austrijski bilateralni projekt – Suradnica
  • 2018. -2019.: “Karbapenemaze-producirajuće i kolistin-rezistentne oportunističke patogene bakterije u obalnom moru u Hrvatskoj”, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, voditelj
  • 2017- danas: “Kinuklidin i derivati kinuklidina – spojevi visokog biološkog i medicinskog potencijala“, Zaklada Adris – suradnica
  • 2016 – danas: “Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni mulekularni deskriptori”, broj projekta: 8481, Hrvatska zaklada za znanost – suradnica
  • 2007-2014: “: Indikatori fekalnog onečišćenja i moguće patogene bakterije u obalnom moru, broj projekta: 177-0000000-3182, MZOš – suradnica

  Pozvana predavanja

  • Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance (CESAR), šibenik, Hrvatska, 2015.
  • UniSTem PICO, Prva ‘pico’ konferencija iz STEM područja Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska, 2015

  Recenzije

  • Frontiers in Microbiology (2020.-)
  • Journal of Medicinal Chemistry (2019.-)
  • Nature Scientific Reports (2017.-)
  • Science of the Total Environment (2017.-)
  • Environmental pullution (2017.-)
  • Chemosphere (2016.-)
  • Clinical Case Reports (2016.-)
  • Microbial Ecology (2014.-)
  • Investigacíon Clinica (2016.-)
  • Cahiers de biologie Marine (2015.-)
  • Ecotoxicology and Environmental Safety (2014.-)
  • Case Reports in Infectious Diseases (2014.-)
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Osnove mikrobiologije – Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013. – danas
  • Alge i gljive (Talofita), Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006. – danas
  • Opća mikrobiologija, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. – 2019.
  • Mikroorganizmi oko nas, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2017. – danas
  • Patogeni u hrani, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2019. – danas
  • Mikrobiologija hrane, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013. – 2018.
  • Mikrobiologija, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013. – 2018.

  Diplomska nastava

  • Specijalna mikrobiologija, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013. – danas
  • Opća mikrobiologija, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013.- 2018.

  Poslijediplomska nastava

  Bakterijska rezistencija na antibiotike, doktorski studij Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2019. – danas

  Mentoriranje završnih radova

  • Ripić Martin (2018) “Antimikrobni peptidi u morskim školjkašima – imunološki odgovor i biomedicinski potencijal”
  • Maleš Ivana (2017) “Patogene bakterije iz porodice Enterobacteriaceae”
  • Dragičević Josipa (2016) “Patogene bakterije iz roda Pseudomonas u hrani”
  • Ozretić Judita (2016) “Antibiotici u okolišu”
  • Knezović Mia (2015) “Patogene bakterije iz roda Acinetobacter”
  • Nika Đirlić (2015) “Mikroflora probavnog sustava: struktura, raznolikost i rezistencija na antibiotike”

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Maleš Ivana (2019) “Antimikrobna aktivnost kvaternih soli piridinijeva-4-aldoksima”
  • Jelavić Šako Maša (2019) “Izolacija, kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnih ulja pinja, primorskog bora i pukinje”
  • Vučković, Ana (2019) “Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora”
  • Nikolić Nikolina (2018) “Antimikrobni potencijal biskvaternih kinuklidinijevih derivata”
  • Prulić Ana-Marija (2017) „Kolistin i karbapenem-rezistentne bakterije u Kaštelanskom zaljevu”

  Mentorstva završnih i diplomskih radova

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content