Nikola Koceić-BilanRedoviti profesor u trajnom izboru
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 265, Lokacija:  soba B3-15, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:, E-mail: koceic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Topologija
  • Teorija oblika
  • Algebarska toplogoija
  • Metodika nastave matematike

  Obrazovanje

  2006. Doktorska disertacija „Teorija gruboga oblika“, mentori: Nikica Uglešić, Šime Ungar; Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, doktor prirodnih znanosti, polje Matematika
  1998. – 2004. Poslijediplomski studij Matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Magistar prirodnih znanosti, polje Matematika; magistarski rad: „Klasifikacije kompakata grublje od oblika“, mentori: Nikica Uglešić, Šime Ungar
  1991. – 1998. Dodiplomski studij Matematika i informatika, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Profesor matematike i informatike

  Radno iskustvo

  2023.- prorektor za nastavu, studente i poslovanje Sveučilišta u Splitu
  2018.- 2022. dekan PMF-a
  2018.-redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2015. – 2018., pročelnik Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2012.-2015. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2008.-2012. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2006. – 2008. znanstveni novak – viši asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  2004. – 2006. znanstveni novak – asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  1998. – 2004. znanstveni novak – mlađi asistent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  1996.-1998. nastavnik matematike, OŠ „Plokite“, II. gimnazija, Elektrotehnička škola

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  PRIKAZ ZNANSTVENE, NASTAVNE I STRUKOVNE DJELATNOSTI

  Znanstveni radovi

  1.)    N. Koceić Bilan
  Klasifikacije kompakata grublje od oblika
  Magistarski rad, Matematički odjel  Sveučilišta u Zagrebu, 2004., Mentori: N. Uglešić, Š. Ungar,
  2.)    N. Koceić Bilan
  Teorija gruboga oblika
  Disertacija, Matematički odjel  Sveučilišta u Zagrebu, 2006., Mentori: N. Uglešić, Š. Ungar,
  3.)    N. Koceić Bilan, N. Uglešić
  The coarse shape
  Glasnik Matematički  Vol. 42(62) (2007) 145-187
  4.)    A. Kadlof,  N. Koceić Bilan, N. Uglešić
  Borsuk quasi-equivalence is not transitive
  Fundamenta Mathematicae. 549 (2007) 215-227
  5.)    N. Koceić Bilan
  Comparing monomorphisms and epimorphisms in pro and pro* categories
   Toplogy and its Applications 155 (2008) 1840-1851
  6.)    N. Koceić Bilan
  Bimorphisms of pro*-categories
  Glasnik Matematički  44 (64) (2009) 155-166.
  7.)    N. Koceić Bilan
  The coarse shape groups
  Topology and its Applications 157 (2010) 894-901
  8.)    N. Koceić Bilan
  On some coarse shape invarinats
  Topology and its Applications 157 (2010) 2679-2685
  9.)    N. Koceić Bilan
  The induced homology and homotopy functors on the coarse shape category
  Glasnik Matematički 45 (65) (2010), 531-557
  10.)  N. Koceić Bilan, N. Uglešić
  The coarse shape path connectedness
  Glasnik Matematički Vol. 46(66) (2011), 489-503
  11.)  N. Koceić Bilan
  On exactness of the coarse shape group sequence
  Glasnik Matematički Vol. 47 (67) (2012) 209-225
  12.)  N. Koceić Bilan
  Towards the algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness
  Topology and its Applications 160 (2013) 538-545
  13.)  N. Koceić Bilan, N. Uglešić
  Whitehead type theorems in coarse shape theory
  Homology, Homotopy and Applications vol. 15 (2), (2013), 1-23
  14.)  N. Koceić Bilan
  Computing coarse shape groups of solenoids
  Mathematical Communications 14 (2014), 243-251
  15.)  N. Koceić Bilan, I. Jelić
  On intersetions of exponential and logarithmic curves
  Annales Mathematicae et Informaticae 43 (2014) 159-170
  16.)  N. Koceić Bilan
  Continuity of coarse shape groups
  Homology, Homotopy and Applications vol. 18 (2), (2016), 209-215
  17.)  N. Koceić Bilan, Z. Čuka
  Topological coarse groups of compact metric spaces
  Rad HAZU vol. 21=532 (2017) 207-219
  18.)  N. Koceić Bilan, I. Mirošević
  Functorial reducing pro*-Grp category to pro-Grp
  Topology and its applications, 263 (2019) 74-89
  19.)  N. Koceić Bilan, I. Mirošević
  Box-homotopy and the reduction of pro*-HTop category
  Homology homotopy and applications, 22 (2020) 55-68
  20.)  N. Koceić Bilan, I. Mirošević
  On classification of morphisms by box-homotopy
  Acta mathematica Spalatensia 1 (2021), 97-103
  21.)  I. Jelić, N. Koceić Bilan
  The finite coarse shape – inverse systems approach and intrinsic approach
  Glasnik Matematički 57 (2022)
  22.)  N. Koceić-Bilan, S. Braić
  Generalized Approach to Differentiability
  Mathematics 2022, 10(17), 3085
  23.)  I. Jelić, N. Koceić Bilan
  The finite coarse shape groups
  Topology and its Applications 320 (2022) 108243
  24.) J. Pleština, M. Bašić, Ž. Milin Šipuš, N. Koceić-BilanHow did the Croatian noosphere respond to the problem of the shortage of mathematics teachers?
  7th International Conference on the Anthropological Theory of the Didactic (CITAD7)
  Barcelona, Spain, 2022.
  25.) N. Koceić-Bilan, S. Braić
  Continuous Differentiability in the Context of Generalized Approach to Differentiability Mathematics, 11 (2023), 6; 1445
  26.) N. Koceić Bilan, I. Mirošević
  The Hurewicz theorem in Sh*0 and Sh*20
  Rad HAZU 27 (2023)
  27) I. Jelić, N. Koceić-Bilan
  Note on Finite Coarse Shape Groups
  Axioms 2023, 12(4), 377

  Stručni radovi

  1.) N. Koceić Bilan, A. Lebedina, L. Trombetta Burić Klasični grčki problemi
  Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva u Mostaru (2012)
  2.) N. Koceić Bilan, N. Smajić, L. Trombetta Burić
  Konstruktivna geometrija u nastavi matematike
  Osječki matematički list 13 (2013), 73-83
  3.) N. Koceić Bilan, I. Mirošević, J. Jurko
  Različiti nastavno-metodički pristupi čunjosječnicama
  math.e 27 (2015.)
  4.) A. Guberina, N. Koceić Bilan
  Generalizirani Apolonijev problem
  Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, 2 (2019), 67-91
  5.) N. Koceić-Bilan, I. Lončar
  Različiti pogledi na eksponencijalnu i logaritamsku funkciju
  Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, 4 (2021), 21-42
  NASTAVNA DJELATNOST

  Udžbenici i nastavni tekstovi

  NASLOV VISOKO UČILIŠTE/IZDAVAČ NASTAVNI MATERIJAL
  Primijenjena statistika PMF, Split Nastavni tekst postavljen na web stranice  PMF-a u Splitu
  Osnove matematičke analize PMF, Split Nastavni tekst postavljen na web stranice PMF-a u Splitu
  Osnove matematičke analize I. dio PMF, Split Nastavni tekst postavljen na interne mrežne stranice PMF-a u Splitu
  Sportska statistika ASPIRA, Split Tiskani udžbenik, izdavač: ASPIRA, 2013. Koautorstvo s L. Trombetta Burić
  Teorija skupova Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Nastavni tekst postavljena na interne mrežne stranice FPMOZ-a u Mostaru
  Matematika 3 Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Prezentacija postavljena na web stranicama FSR-a

   Voditeljstva završnih i diplomskih radova

  Vrsta rada Ustanova Ukupan broj Prezime studenta
  Završni (preddiplomski studij) PMF, Split 6 Plazibat, Čalo, Meić Sidić, Radišić, Jelić, Grgić
  Završni (preddiplomski studij) Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru 1 Bokšić
  Završni (preddiplomski studij) Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 15 Grbavac, Lebedina, Galić, Šutić, Tipurić, Križanović, Vele, Bagoje, Bukvić, Deanović, Romić, Bućan, Banić, Rašić, Šapina
  Završni (specijalistički studij) Veleučilište u Šibeniku 3 Perkov, Šerkinić, Žaja
  Diplomski (dodiplomski studij) PMF, Split 4 Livajić, Matijašević, Šarić, Vuletić
  Diplomski (diplomski studij) Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 3 Topić, Jurić, Vidović
  Diplomski (diplomski studij) PMF, Split 24 Antunović, Karuc, Radišić, Smajić, Korčulanin, Maglica, Gracin, Mimica, Gvozdanović, Jurko, Vlašić, Vukasović, Sinovčić, Delin, Jelić, Juričić, Šiško, Šimić, Marušić, Sušić-Jurić, Guberina, Lončar, Junaković, Lozančić

  Voditeljstva doktorskih studenata

  Ime doktorskog studenta Doktorski studij Naziv disertacije i godina obrane Voditeljstvo
  Zdravko Čuka Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Topološke grupe gruboga oblika (2017.) Mentor
  Vesna Gotovac Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations and support functions(2017.) Komentor
  Ivančica Mirošević Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Redukcija kategorija pro*-Grp i pro*-HTop(2019.) Mentor
  Ivan Jelić Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Vanjski i unutarnji pristup konačnom grubom obliku (2021.) Mentor

  Rad u strukovnim tijelima, povjerenstvima i na čelnim funkcijama u akademskoj zajednici

  RAD U STRUKOVNIM TIJELIMA I POVJERENSTVIMA

  Opis strukovne djelatnosti Razdoblje
  Predsjednik Radne skupine Rektorskog zbora za praćenje rezultata i analizu provođenja državne mature 2023.-
  Član povjerenstva Ministarstva za priznavanje inozemnih kvalifikacija za stjecanje prava na pristup reguliranoj profesiji učitelja i nastavnika matematike Od 2016.
  Član povjerenstva Sveučilišta u Splitu za izdavačku djelatnost Od 2017. do 2022.
  Stalni član Povjerenstva za polaganje stručnih ispita iz matematike za nastavnike osnovnih i srednjih škola na splitskom, šibenskom, zadarskom i dubrovačkom području Od 2010.
  Voditelj/Suvoditelj Topološkog seminara u Splitu Od 2015.
  Tajnik Topološkog seminara u Splitu Od 2007. do 2015
  Voditelj Znanstvenog razreda Splitskog matematičkoga društva Od 2011. do 2015.
  Tajnik Podružnice hrvatskoga matematičkog društva u Splitu 1999.-2001.

  ČELNE FUNKCIJE U AKADEMSKOJ ZAJEDNICI

  Opis čelne dužnosti Razdoblje
  Dekan PMF-a u Splitu Od 2018.
  Pročelnik Odjela za matematiku PMF-a Split Od 2015. do 2018.
  Pročelnik Studija matematike Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru Od 2012. do 2014.

  Uredništvo znanstvenih i stručnih časopisa

  Ime časopisa Vrsta časopisa Razdoblje i funkcija
  Acta mathematica Spalatensia Znanstveni Od 2017. Izvršni urednik
  Acta mathematica Spalatensia. Series didactica Stručni Od 2017. Glavni urednik

  Znanstveni i stručni projekti

  Ime projekta Vrsta projekta Sudjelovanje na projektu
  Oblik i teorija proširenja Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja 2000.-2006. Voditelj: I. Ivanšić Istraživač
  Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja Znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti i obrazovanja 0372791-0886177 Voditelj: V. Matijević Istraživač
  Foundation of shape theory Bilateralni znanstveno-istraživački projekt Međunarodni projekt, PMF, Zagreb, Institut za matematiku, Skopje, Makedonija Istraživač
  Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Stručni projekt HR.3.1.15 ESF:, 2015-2016, European Social Fund Voditelj radne skupine za matematiku
  Ne knjiga nego znanje Stručni projekt Sveučilišta u Splitu za uvođenje inovativnog sustava za učenje matematičkih kolegija Voditelj matematičke domene projekta

  Recenzije

  RECENZIJE ZNANSTVENIH RADOVA

  Ime časopisa Broj recenziranih radova
  Zentralblatt MATH 8
  Mathematical Reviews 5
  Matematics 6
  Glasnik Matematički 4
  Topology and its applications 3
  Mediterranean Journal of Mathematics 3
  Kragujevac Journal of Mathematics 2
  Rad HAZU 2
  FILOMAT 2
  Education 2
  Mathematical Communications 2
  Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi 1
  The Open Mathematics Journal 1
  Contemporary Mathematics 1
  Serdica Mathematical Journal 1
  Axioms 1

  RECENZIJE UDŽBENIKA I PRIRUČNIKA

  Naslov udžbenika Autori/Izdavač
  Priručnik za nastavu matematike Ljerka Jukić, Ivan Matić; Sveučilište u Osijeku 2016.
  Priče obitelji Medić Ljerka Jukić, Ivan Matić; Sveučilište u Osijeku 2021.
  Primjena operacijskog menadžmenta  Željko Deković, Jelena Šišara; Veleučilište u Šibeniku 2012.
  Matematika s primjenom u ekonomiji Ana Perišić, Kristina Devčić; Veleučilište u Šibeniku 2016.
  Digitalni obrazovni sadržaj za 1. i 2. razred gimnazija Sanja Antoliš, Aneta Copić, Eva Špalj Aleksandra Brmbota, Karolina Brleković, Marina Njerš, Sanja Loparić Algebra, Carnet, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2018.
  Udžbenici za 5. razred   Branka Antunović Piton, Marjana Kuliš, Ivana Matić, Natalija Zvelf Školska knjiga 2018.
  Udžbenici za 6. razred     Ariana Bogner Boroš, Predrag Brkić, Marjana Kuliš, Tibor Rodiger, Natalija Zvelf Školska knjiga 2019.
  Priručnik za unaprjeđenje nastave matematike s primjerima zadataka iz međunarodnoga istraživanja TIMSS 2015. Goranka Adamović, Ivana Gugić, Vanja Kani, Zvjezdana Martinec, Josipa Pavlić i Jasminka Viher, Jasminka Buljan Culej MZO 2017.
  Komplet ispita znanja i višeminutnih provjera znanja iz matematike za 5. , 6., 7. i 8. razred osnovne škole Silvio Mirošević

  RECENZIJE STUDIJSKIH PROGRAMA

  Diplomski sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike Sveučilište u Osijeku, 2019.

   

  Diseminacija znanstvenih radova

  POPIS PREDAVANJA PO POZIVU NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Znanstveni skup
  A generalized approach to differentiability Split Lipanj 2022. 7. hrvatski matematički kongres
  Contribution of the coarse shape to the algebraic topology Varšava, Poljska Rujan 2019. Geometric Topology, Celebrating the Year of Mathematics in Poland
  Some topological and algebraic applications of the coarse shape theory Ohrid, Makedonija Rujan 2016. International Conference on Topology and its Applications, 18-22 September 2016, Ohrid
  The algebraic characterization of (coarse) shape path connectedness Tokio, Japan Rujan 2013. 4th Waseda Geometric Topology Meeting on September 09-10 2013.
  Isomorphisms of the coarse shape groups induced by the coarse shape paths, Book of abstracts str.54 Matsue, Japan Rujan 2013. International Conference on Topology and Geometry 2013

  POPIS PREDAVANJA PO POZIVU NA INOZEMNIM INSTUTUCIJAMA

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Institucija
  Some applications of the coarse shape theory Maribor, Slovenija Prosinac 2014. University of Maribor, Seminar iz Topologije Fakulteta za naravoslovje in matematiko
  On intersections of the exponential and logarithmic curves Maribor, Slovenija Prosinac 2014. University of Maribor, Seminar iz Topologije Fakulteta za naravoslovje in matematiko
  The coarse shape theory Skopje, Makedonija Listopad 2010. Sveučilište u Skopju, Institut za matematiku

  POPIS PREDAVANJA U SKLOPU NASTAVNE MOBILNOSTI (ERASMUS)

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Institucija
  The coarse shape theory (some topological and algebraic applications) Perugia, Italija Lipanj 2017. University of Perugia, Department of mathematics and computer science
  On intersections of the exponential and logarithmic curves Perugia, Italija Lipanj 2017. University of Perugia, Department of mathematics and computer science

  POPIS PREDAVANJA PO POZIVU NA DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

  Naslov predavanja Mjesto Vrijeme Institucija
  Prošireni pogled na diferencijabilnost Kolokvij Društva matematičara i fizičara Rijeka Travanj 2022. Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
  Can teaching have an influence on our research work in mathematics? Znanstveni kolokvij, Osijek Studeni 2021. Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku
  Algebarske invarijante gruboga oblika Znanstveni kolokvij, Osijek Studeni 2012. Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku
  Isomorphisms induced by a coarse shape path Međunarodni Topološki seminar Ljubljana-Zagreb Ožujak 2012. PMF, Zagreb
  Bimorfizmi u pro*-kategoriji Međunarodni Topološki seminar Ljubljana-Zagreb Travanj 2007. PMF, Zagreb
  Poopćenje S*-ekvivalencije kompakata na klasfikaciju prostora po grubome obliku Međunarodni Topološki seminar Ljubljana-Zagreb Svibanj, 2006. PMF, Zagreb

  POPIS IZLAGANJA NA MEĐUNARODNIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

  Naslov predavanja Mjesto Datum Naziv znanstvenog skupa
  Alternative approach to the coarse shape groups Istanbul, Turska Lipanj 2021. FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MATHEMATICAL SCIENCES (ICMS 2021)
  Algebraic topology invariants in the coarse shape Cape Town, Južnoafrička Republika Ožujak 2021. Workshop on Graphs, Topology and Topological Groups WGTTG 2021 [Online]
  Metrization of the coarse shape groups Winchester, Velika Britanija Lipanj 2019. 21st Galway Topology Colloquium, University of Winchester
  Topologization of the coarse shape group Nafpaktos, Grčka Srpanj 2018. 2018 International Conference on Topology and its Applications
  Topological coarse shape groups of compact metric spaces New Jersey, SAD Ožujak 2017. 51st Spring Topology and Dynamical Systems Conference 2017, New Jersey, USA
  Computing of coarse shape groups Messina, Italija Rujan 2015. International conference on topology, Messina, 2015.
  Continuity of coarse shape groups Dubrovnik Lipanj 2015. Dubrovnik VIII, Geometric Topology
  Computing coarse shape groups of solenoids Richmond, SAD Ožujak 2014. 48th Spring Topology and Dynamics Conference, March, 2014., Richmond, USA
  Algebraic approach to the (coarse) shape path connectedness Rijeka Lipanj 2012. 5. hrvatski matematički kongres
  The coarse shape path connectedness Dubrovnik Lipanj 2011. Dubrovnik VII, Geometric Topology
  The coarse shape groups Nafpaktos, Grčka Lipanj 2010. 2010. International Conference on Topology and its Applications
  The coarse shape and its invariants Ohrid, Makedonija Listopad 2009. MICOM 2009. International Congress on Mathematics
  Comparing monomorphisms, epimorphisms and bimorphisms in pro and pro*-categories Osijek Lipanj 2008. 4. hrvatski matematički kongres
  Borsuk’s quasi-equivalence is not transitive Dubrovnik Listopad 2007. Dubrovnik VI, Geometric Topology

   Predavanja na stručnim skupovima

   

  Naziv predavanja Stručni skup Datum
  O deskriptivnoj statistici Županijski stručni skup geografa, Split Siječanj, 2009.
  Definiranje u matematici Stručni skup pripravnika matematike, Split Rujan, 2010.
  Matematička definicija u osnovnoj školi Državni stručni skup matematičara, Primošten Travanj, 2011.
  Matematička definicija u srednjoj školi Državni stručni skup matematičara, Primošten Travanj, 2011.
  Definicija u nastavi matematike Splitsko matematičko družtvo, Nastavni razred Veljača, 2013.
  Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja Dani matematike i tehnike, Mostar Svibanj, 2014.
  Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja Stručni skup, Šibenik Rujan, 2014.
  Eksponencijalna i logaritamska funkcija Županijski stručni skup, Split Rujan, 2014.
  Analogija u matematici Dani matematike i tehnike, Mostar Ožujak, 2015.
  Presjeci eksponencijalnih i logaritamskih krivulja (Kako lijepa slika može dovesti do velike matematičke zablude) Festival znanosti, Rijeka Travanj, 2016.
  Analogija u nastavi matematike Županijski stručni skup, Tučepi Travanj, 2017
  Analogija u nastavi matematike Županijski aktiv gimnazija, MIOC, Split Svibanj, 2017.
  Izazovi i mogućnosti geometrije u nastavi matematike Državni skup nastavnika matematika Sv. Martin na Muri Travanj 2018.
  Uloga protuprimjera u nastavi matematike Državni skup nastavnika i učitelja matematike Šibenik Travanj 2019.
  Stvaranje matematičkih problema Rješavanje problema i vrednovanje državni stručni skup namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika matematike u Republici Hrvatskoj Bol Kolovoz 2021.

  Udžbenici i nastavni tekstovi

  NASLOV VISOKO UČILIŠTE/IZDAVAČ NASTAVNI MATERIJAL
  Primijenjena statistika PMF, Split Nastavni tekst postavljen na web stranice  PMF-a u Splitu
  Osnove matematičke analize PMF, Split Nastavni tekst postavljen na web stranice PMF-a u Splitu
  Osnove matematičke analize I. dio PMF, Split Nastavni tekst postavljen na interne mrežne stranice PMF-a u Splitu
  Sportska statistika ASPIRA, Split Tiskani udžbenik, izdavač: ASPIRA, 2013. Koautorstvo s L. Trombetta Burić
  Teorija skupova Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Nastavni tekst postavljena na interne mrežne stranice FPMOZ-a u Mostaru
  Matematika 3 Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Prezentacija postavljena na web stranicama FSR-a

  Voditeljstva završnih i diplomskih radova

  Vrsta rada Ustanova Ukupan broj Prezime studenta
  Završni (preddiplomski studij) PMF, Split 6 Plazibat, Čalo, Meić Sidić, Radišić, Jelić, Grgić
  Završni (preddiplomski studij) Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru 1 Bokšić
  Završni (preddiplomski studij) Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 15 Grbavac, Lebedina, Galić, Šutić, Tipurić, Križanović, Vele, Bagoje, Bukvić, Deanović, Romić, Bućan, Banić, Rašić, Šapina
  Završni (specijalistički studij) Veleučilište u Šibeniku 3 Perkov, Šerkinić, Žaja
  Diplomski (dodiplomski studij) PMF, Split 4 Livajić, Matijašević, Šarić, Vuletić
  Diplomski (diplomski studij) Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 3 Topić, Jurić, Vidović
  Diplomski (diplomski studij) PMF, Split 22 Antunović, Karuc, Radišić, Smajić, Korčulanin, Maglica, Gracin, Mimica, Gvozdanović, Jurko, Vlašić, Vukasović, Sinovčić, Delin, Jelić, Juričić, Šiško, Šimić, Marušić, Sušić-Jurić, Guberina, Lončar

  Voditeljstva doktorskih studenata

  Ime doktorskog studenta Doktorski studij Naziv disertacije i godina obrane Voditeljstvo
  Zdravko Čuka Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Topološke grupe gruboga oblika (2017.) Mentor
  Vesna Gotovac Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations and support functions (2017.) Komentor
  Ivančica Mirošević Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Redukcija kategorija pro*-Grp i pro*-HTop (2019.) Mentor
  Ivan Jelić Zajednički doktorski studij studij matematike Sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku Vanjski i unutarnji pristup konačnom grubom oblik (2021.) Mentor

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content