SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET

raspisuje

      NATJEČAJ                                                                 

  

 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo ili elektrotehnika

Uvjeti:

 • doktorat iz polja strojarstva ili elektrotehnike
 • istraživač R2 razine sa stupnjem karijere od 4-10 godina iskustva u istraživanju
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno vrijeme na 60% od punog radnog vremena

Uvjeti:

– doktorat iz polja  matematike ili statistike

Dodatni kriteriji:

 • objavljene znanstvene publikacije
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim ili stručnim studijima

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

– metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika, na određeno vrijeme

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij fizike

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

– metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana anglistika, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij anglistike

– tri godine iskustva u struci

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
 • sudjelovanje na radionicama, skupovima, simpozijima i konferencijama
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja anglistike na preddiplomskim i diplomskim studijima

 

 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij pedagogije

– tri godine iskustva u struci

Dodatni kriteriji:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju
 • sudjelovanje na radionicama, skupovima, simpozijima i konferencijama
 • poželjno radno iskustvo u održavanju nastave iz područja pedagogije na preddiplomskim ili diplomskim studijima
 • poželjan završeni diplomski studij sociologije

 

 1. za izbor pet suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo (bez zasnivanja radnog odnosa)

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij informatike/računarstva/matematike-računarstva/elektrotehnike i informacijske tehnologije
 • odlično poznavanje osnova programiranja, objektno orjentiranog programiranja, struktura podataka i algoritama, baza podataka, mrežnih aplikacija

Dodatni kriteriji:

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– poznavanje umjetne inteligencije/strojnog učenja

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu

– metodičke vještine

 

 1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto II. vrste – viši laborant, za rad na projektu „Istraživanje proizvodnih mehanizama za oporabu biljnog otpada u poljoprivrednoj proizvodnji-OBO“, na određeno vrijeme od 18 mjeseci na 20% od punog radnog vremena

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij

– jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– znanje rada na računalu

Dodatni kriteriji:

 • poznavanje spektroskopskih metoda ispitivanja

 

 1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto I. vrste – viši knjižničar (voditelj Knjižnice-viši knjižničar), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen studij knjižničarstva, odnosno drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva, sukladno Zakonu o knjižnicama,
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
 • stečeno zvanje viši knjižničar, sukladno Zakonu o knjižnicama,
 • znanje rada u knjižničnim računalnim programima,
 • znanje rada u elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija,
 • znanje engleskog jezika,
 • pet godina radnog iskustva u struci.

Dodatni kriteriji:

 • iskustvo u izradi bibliometrijskih potvrda,
 • iskustvo u vođenju visokoškolske knjižnice.

 

 1. za izbor jednog djelatnika na radno mjesto položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (Stručnjak za održavanje poslužitelja i računalnih učionica), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomskim sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij informatike, računarstva ili elektrotehnike (VSS, mag. struke),
 • tri godine radnog iskustva na poslovima IT,
 • znanje engleskog jezika.

 

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju, pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15, 131/17). Pristupnici pod točkom 1. moraju ispunjavati i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17), a pristupnici pod točkama 5. i 6. i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), te o svemu dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

 

Pristupnici pod točkama 1., 5. i 6. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina), dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti (životopis te bibliografiju s podatcima o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, potrebno je dostaviti i na CD-u), radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora. Pristupnici pod točkom 5. i 6. moraju dostaviti i dokaze o radnom iskustvu u struci.

Pristupnici pod točkama 2., 3., 4. i 7. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, prijepis ocjena s prosjekom, dokaz o državljanstvu, a strani državljani dužni su priložit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2-napredna razina), te dokaz o ispunjenju ostalih uvjeta i dodatnih kriterija.

Pristupnici pod točkama 8., 9. i 10. uz potpisanu prijavu na natječaj prilažu: životopis, presliku diplome o završenom studiju, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, dokaz o državljanstvu te elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj. Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebna dokaze iz članka 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da PMF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Za pristupnike koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanja poslova radnog mjesta, putem testiranja i/ili intervjua. Svi podaci o testiranju objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu https://www.pmfst.unist.hr/, najmanje pet dana prije održavanja.

Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O mjestu i vremenu održavanja provjere pristupnici će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi.

Na natječaj mogu ravnopravno sudjelovati pristupnici obaju spolova.

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od posljednje objave natječaja osim za točke 8., 9. i 10. za koju se prijave dostavljaju u roku od 8 dana od posljednje objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21 000 Split.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozivati na dopunu prijave.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content